Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.jacko2000.com


Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

Rozdział 1 Postanowienia wstępne.

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.Jacko2000.com (serwis), a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu oraz reguluje korzystanie z serwisu w sposób wyłączny.
2. Serwis jest prowadzony przez firmę z siedzibą w Nowym Dworze k. Trzebnicy..
3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego  jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.
4. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.JACKO2000.com
5. W celu złożenia zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
6.  Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zalogowania.
7. Przed dokonaniem zakupu Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z opisem każdego wyrobu mającego OKREŚLONE WŁAŚCIWOŚCI uwzględnione w owym opisie. 

Rozdział 2   Zawieranie umów.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. Firma  zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu.

§ 3 Składanie zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju
2.  Warunkiem koniecznym dokonania zakupu towarów w serwisie jest zalogowanie się,
3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo  uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane na adres emaliowy. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia
 5.JACKO potwierdzi Klientowi zamówienie poprzez przesłanie potwierdzenia poczta elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu, przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
6.  Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 10 dni, licząc od dnia jej przesłania do JACKO.

§ 4 Przyjmowanie zamówień

1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Firmę (przyjęcie).
2. Przyjęcie jest dokonane przez Firmę, jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w § 3 ust. 5 pkt 1) nie poinformował Klienta o niedostępności towaru, a Klient uiścił opłatę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
4. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo odmowy, jeżeli takie zamówienie  wzbudza  wątpliwości, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony oraz jeśli nie zostały zamieszczone istotne dane niezbędne do realizacji transakcji (tj adres)
5. Wszystkie koszty związane z realizacja przesyłki na terenie Polski i zagranica pokrywa kupujący, jeśli strony nie ustaliły inaczej.
6.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia, ponieważ towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 15 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

§ 5 Zmiany i rezygnacja z zamówienia

1. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów i realizacja   zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do JACKO  do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie.
4. JACKO rozpoczyna realizację:
1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach  ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,
2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez  JACKO u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności JACKO dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.
5. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany lub produktu, którego produkcja została już rozpoczęta.

Rozdział 3 Wykonywanie umów

§ 6 Termin realizacji i faktura

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

§ 7 Płatności

Klient uiszcza cenę poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Sprzedawce

§ 8 Odbiór przesyłki

1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez Sprzedawce. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków doręczeń.
2. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizo. JACKO nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z Kurierem na konkretna godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada Kurier. Jeżeli Klient poda numer telefonu Kurier może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
3. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
1) sprawdzić ogólny stan przesyłki, to jest czy jest ona w opakowaniu JACKO - to jest kartonik bądź koperta opieczętowany/a  pieczątką JACKO oraz czy opakowanie nie jest naruszone,
2) jeżeli przesyłka jest nienaruszona i w opakowaniu JACKO otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
4. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
1) przesyłka jest opakowana inaczej niż w sposób wskazany w ust. 3 pkt 1) niniejszego   paragrafu lub
2) opakowanie jest naruszone lub
3) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
4) towar jest uszkodzony
zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się z JACKO za pośrednictwem serwisu, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową.
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
6. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera lub listonosza jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.
7. Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów o 10 dni, JACKO uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach.

Rozdział 5 Prawa konsumenta.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy składając JACKO oświadczenie na piśmie. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru  w stanie niezmienionym, to jest:
a. towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, instrukcją i gwarancją, certyfikatem (jeżeli takowy był wydany)
b. koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient
c. cena zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
3) Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
3. JACKO nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
4. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy JACKO zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu

§ 10 reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.
2. REKLAMACJE można składać po wcześniejszym skontaktowaniu się z JACKO..
3. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym towarem (w sposób wskazany w zdaniu następnym) oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT dokumentującą dokonanie zakupu NA ADRES WCZEŚNIEJ WSKAZANY PRZEZ JACKO, KTÓRY MOŻE RÓŻNIC SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD ZAKUPIONEGO TOWARU. JACKO informuje  Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne - znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek - stawki przewozów.
4. JACKO pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, z zastrzeżeniem zdania następnego. JACKO pokrywa koszty przesyłki zwrotnej do Klienta do wysokości stawek Kuriera wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu, ustalonych w umowie o współpracy dla JACKO.
5. JACKO nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
6. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii, mimo starań Sprzedawcy, mogą nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu fotograficznego  (np. różnice w odcieniu koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze Sklepem.

Rozdział 6 Zastrzeżenia prawne

§ 11 Dane osobowe

1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez JACKO, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy.
3. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
1) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
2) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
3) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy JACKO,
4) dobrowolności podania danych.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. JACKO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej JACKO, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
3.Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny.